Keep in Touch

Máte pro nás zprávu, komentář nebo podnět?
Napište nám jednoduše vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme!

Telefon

+420 222 745 460

Email

office@iv-nakladatelstvi.cz

Adresa

Koněvova 2660/141, CZ - 130 00 Praha 3
  1. Podklady pro tisk pošle objednatel do 14 dnů po obdržení písemné Žádosti o podklady k tisku ve formátu uvedeném v této Žádosti, a sice na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., spolu s číslem objednávky.
  2. Vydavatel pošle objednateli formou doporučeného dopisu návrh prezentace ke korektuře, objednatel pošle vydavateli případné připomínky k návrhu do data uvedeného na korektuře. Vydavatel návrh upraví dle připomínek objednatele. Objednatel bere na vědomí, že po uplynutí lhůty k podání připomínek nelze provádět změny v prezentaci a zaslaný návrh se považuje za schválený.
  3. Neposkytne-li objednatel vydavateli v uvedené lhůtě podklady pro tisk, vyhrazuje si vydavatel právo otisknout v prezentaci jméno objednatele uvedené v této objednávce. Veškeré barvy budou vytvořeny ze čtyřbarevné škály, výsledná barva se může lišit od zaslaných podkladů v závislosti na převodu do tiskové škály.
  4. Po vydání publikace s prezentací objednatele zašle vydavatel objednateli fakturu vystavenou na částku sjednanou v objednávce a vzorový výtisk publikace. Objednatel uhradí cenu za prezentaci do data splatnosti uvedeného na faktuře. Případné vady tisku oznámí objednatel vydavateli písemně do 8 týdnů po obdržení faktury. Tuto objednávku může vypovědět bez uvedení důvodů a bez výpovědní lhůty jak vydavatel, tak objednatel, a to pouze písemně. Je-li objednávka vypovězena objednatelem před datem redakční uzávěrky, má vydavatel nárok na zaplacení 60% ze smluvené ceny. Vypoví-li objednatel objednávku do 7 dnů od jejího uzavření, nebude vydavatel požadovat žádnou kompenzaci nákladů. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.
  5. Objednatel a vydavatel se dohodli, že pro řešení případných sporů týkajících se předmětu této objednávky je místně příslušný obecný soud IV-Nakladatelství s.r.o. Smluvní vztah plynoucí z akceptace této objednávky podléhá úpravě smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ustanovení § 1798 a násl. občan. zákoníku týkající se adhézních smluv se nepoužije.
  6. Objednatel prohlašuje, že byl ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a ve smyslu této objednávky (smlouvy) seznámen se svými právy vyplývajícími ze shora uvedeného nařízení.
  7. Nedílnou součástí této objednávky je její příloha č. 1, jejíž součástí je výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práv a povinností z tohoto vyplývajících.  Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy práv a povinností vyplývajících ze všech platných a účinných právních předpisů vztahujících s k ochraně osobních údajů, se kterými byly obě strany řádně seznámen před uzavřením této smlouvy.
  8. Objednatel a vydavatel berou na vědomí, že veškerá práva vyplývající ze shora uvedeného nařízení jsou součástí poučení, které je uvedeno na internetových stránkách vydavatele, a to www.iv-nakladatelstvi.cz.
  9. Veškerá ujednání, kterými se mění nebo doplňuje tato objednávka, musí schválit objednatel i vydavatel, a sice písemnou formou.
  10. Objednatel prohlašuje, že si objednávku přečetl, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuje níže svůj vlastnoruční podpis.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.